เริ่มใช้ระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
ไปที่ http://iregis.dusit.ac.th